Organizační pokyny

 • Před vlastním lovem bude sepsána se zákazníkem smlouva o lovu, bodové hodnotě, cenové relaci a jiných poskytnutých službách.
 • Za závazně objednaný lov je považován takový, za nějž byla zaplacena záloha. Výše zálohy je stanovena ve smlouvě o lovu.      
 • Je-li závazně objednaný lov odřeknut, je loveckému hostu účtován storno poplatek rovnající se výši zálohy na poplatkový lov (viz. bod 2).
 • Před zahájením samotného lovu je lovecký host podrobně seznámen s organizací lovu zástupcem lovecké agentury či loveckým doprovodem.
 • Každý lovecký host je povinen předložit lovecký lístek, včetně zákonného pojištění platného v ČR. Domácí lovci jsou povinni předložit zbrojní průkaz a průkaz zbraně. Cizinci jsou povinni předložit zbrojní průvodní list.
 • Lovecký host lovící s lovecky upotřebitelným psem je povinen na požádání předložit očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině.
 • Lovecký host je při lovu na zvěř spárkatou a černou doprovázen loveckým doprovodem. Vstup do revíru / obory / bažantnice se střelnou zbraní bez povolané doprovodné osoby je zakázán.
 • Lovecký host je povinen řídit se pokyny loveckého doprovodu, mysliveckého hospodáře či zástupce lovecké agentury.
 • Účastník lovu musí dbát na bezpečné zacházení se zbraní - mimo vlastní lov nosit zbraň zlomenou nebo s otevřeným závěrem, nabíjet a vybíjet zbraň až na pokyn loveckého průvodce, střílet podle pokynů loveckého průvodce, nestřílet ani nemířit ve směru jiných osob a nestřílet na zvěř, kterou staví nebo v těsném kontaktu sleduje lovecký pes. Každý lovec nese osobní zodpovědnost za vystřelenou ránu!
 • Před lovem i v jeho průběhu je lovecký host povinen zdržet se požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek.
 • Lovecký host použije zbraň a střelivo vhodné k odlovu daného druhu zvěře.
 • Po bodovém hodnocení ulovené zvěře za přítomnosti lovce bude provedeno konečné vyúčtování dle aktuálního ceníku platného v době podpisu smlouvy o provedení lovu. Tolerance v určení bodové hodnoty loveckým doprovodem je 10%.
 • Hodnota CIC trofejí je zjišťována v čerstvém stavu a slouží výhradně pro komerční účely dle tohoto ceníku. Proto nemusí být shodná s hodnotou CIC zjištěnou po předepsaném vyschnutí a fixaci trofeje. Ohodnocení trofejí body CIC provádí kvalifikovaní pracovníci dle mezinárodních pravidel.  Poplatky za odstřel se řídí dle bodové hodnoty trofeje.
 • Při skupinovém lovu je účtovaná slovená zvěř na výřadu, ke které může být přiúčtováno do 10 % za postřelenou a nedohledanou zvěř.
 • Zahraniční lovecký host je před odjezdem z České republiky povinen zaplatit vyúčtování v hotovosti v předem stanovené měně.
 • Tuzemský lovecký host je povinen zaplatit vyúčtování dle dohodnutých pravidel stanovených ve smlouvě o lovu.

Webmaster